Frågor och svar

Vi har har försökt att sammanställa frågor och svar i en sk FAQ. Efter hand som vi får nya frågor från våra kunder lägger vi in dem här så att andra kan dra nytta av svaren. Om ni har frågor som inte finns redovisade i vår FAQ så tveka inte att ringa oss eller dra iväg ett mail så skall vi försöka svara på era frågor.

Frågor om a-kassa (6)

När du gör en föranmälan så innebär det i arbetsrättslig mening att du såsom arbetstagare börjar ett arbete som ditt egenanställningsföretag kontrollerar, såsom lagen kräver; arbetets beskaffenhet, tid och plats. Utifrån dessa förutsättningar väljer sedan ditt egenanställningsföretag att ta in uppdraget/jobbet eller avslå det.

Detta medför att du som arbetstagare är ställd under arbetsgivarens kontroll vilket är i lagens mening av betydelse eftersom det visar på att du är arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare och därmed är kvalificerad till ersättning från A-kassan. Motsatsförhållandet är företagare eller självständig uppdragstagare.

Så sammanfattningsvis så är det viktigt att du kommunicerar till din handläggare på din A-kassa att du initierar arbeten till ditt egenanställningsföretag som efter besked att gå in i affären, kontrollerar arbetets beskaffenhet, tid samt plats och därefter erbjuder en anställning. Detta sätt att organisera arbete innebär att du står under 5 Tjänster AB kontroll och att 5 Tjänster AB har samma skyldigheter och rättigheter som alla andra arbetsgivare i Sverige.

Förutsättningar

Det råder idag en stor osäkerhet bland A-kassans handläggare i hur reglerna i Lagen om arbetslöshetsförsäkringen skall tolkas, ytterligare en försvårande faktor är att din A-kassa inte får under några omständigheter lämna förhandsbesked enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring. Svårigheten för handläggarna att tolka lagen beror på att den är konstruerad för en arbetsmarknad som i grunden har förändrats sedan den skrevs.

Förenklat kan man uttrycka det som att lagen är skriven utifrån en förutsättning där människor arbetade på ett och samma ställe år ut och år in, och att människor kunde kontrolleras rent fysiskt.

Idag arbetar det flesta människor med någon form av eget ansvar och A-kassorna har helt enkelt svårt att förhålla sig till att arbetstagare har eget ansvar eftersom det enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring företrädesvis är företagare som innehar eget ansvar och företagare har endast i särskilda fall rätt till A-kassa.

Slutsats

Så slutsatsen är, för att vara kvalificerad till ersättning från A-kassan så skall du som arbetstagare ha så lite eget ansvar som möjligt och vara ställd under arbetsgivarens kontroll.

Egenanställningsföretagens Branschorganisations medlemsföretag bemöter detta lagkrav genom föranmälan som innebär att du rapporterar in när, var och med vad du skall arbeta med till ditt egenanställningsföretag innan arbetet går igång. Föranmälan görs i ditt egenantällningsföretags egna system, e-postadress etc och allra helst genom att kund undertecknar ditt egenanställningsföretags standard avtal om köp av tjänst:

Ja, du har rätt till ersättning från din A-kassa enligt Lagen om Arbetslöshetsförsäkring, förutsatt att du uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen,

De villkor som du skall uppfylla är lagens definition utav en arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare. I egenskap av egenanställd skall du under inga omständigheter anses som företagare eller självständig uppdragstagare.

Vi hjälper dig gärna med att fylla i blanketter och andra frågeformulär från din A-kassa. Innan kontakt sker med din A-Kassa rekommenderar vi dig alltid att kontakta Administrationen på 5 tjänster för information och råd, så att du vet hur du bör agera.

5 tjänster tillämpar Egenanställningsföretagens Branschorganisations, egenanstallning.org samlade bedömning; egenanställd i kombination med A-Kassa. Läs mer nedan.

Vid skapandet av ditt arbetsunderlag  godkänner du ”avtal om allmän visstidsanställning” med 5 Tjänster AB, ett avtal där det faktiska anställningsförhållandet med dig som arbetstagare (anställd eller egenanställd) och 5 Tjänster AB som arbetsgivare.

För att din A-kassa ska kunna göra en korrekt bedömning av dig som arbetstagare så är följande punkter viktiga.

– Föranmäl alltid dina arbeten.
Föranmälningen gör i systemet för elektroniska dokument

– Utväxla uppdragsavtal
Avtal mellan Uppdragstagare och 5 Tjänster AB
Avtal mellan Uppdragsgivare och den egenanställde.
Dessa avtal finns i systemet för elektronisk signatur.

För att vara tydlig mot din handläggare på A-kassan så tänk på att du i arbetsrättslig mening är
anställd och undvik därför ord eller företagarbegrepp såsom t.ex faktura, kund, sköter mig själv etc.

Här nedan följer några andra kriterier som har betydelse för A-kassans samlade bedömning om du är i arbetslöshetsförsäkringens namn att anses som arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare och därmed är kvalificerad till ersättning från försäkringen.

Du såsom arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare kännetecknas av att du;

  • Enbart ställer din arbetskraft till förfogande/disposition
  • Endast säljer/utför en typ av tjänst/arbete
  • Ersätts för uppdraget efter den tid som gått, t.ex per timme
  • Inte har inregistrerad firma, bolag eller dylikt
  • Vanligen saknar särskild lokal för verksamheten
  • Är inskriven hos Arbetsförmedlingen

Kassakort

I händelse av arbetslöshet skickar du in dina kassakort till din A-Kassa. Då egenanställning är en ganska ny företeelse på arbetsmarknaden råder det en viss osäkerhet bland många handläggare på A-Kassan om hur reglerna skall tolkas. Dessutom får inte A-Kassan under några omständigheter lämna förhandsbesked om du är berättigad till ersättning, utan det krävs en samlad bedömning som först kan göras efter att ditt arbete är utfört.

Arbetsgivarintyg

Begär ut ett arbetsgivarintyg, detta kommer att baseras på de arbetade timmar som du rapporterat in till oss. Arbetsgivarintyg kan skrivas in på http://www.arbetsgivarintyg.nu

Frågeformulär

Den samlade bedömningen görs brukar genom att du som egenanställd får en blankett med frågor till skickad till sig. Syftet med blanketten, kallad Uppdragstagare, är att bedöma om du i juridisk mening är en självständig eller osjälvständig uppdragstagare. Osjälvständiga uppdragstagare har rätt till a-kassa. Frågeformulären varierar mellan de olika A-kassorna och alla frågeformulär är inte applicerbara för att beskriva ditt anställningsförhållande som egenanställd på ett rätt sätt.

Självständig/osjälvständig uppdragstagare

A-kassans definition av dessa begrepp är följande:

  • Självständig uppdragstagare jämställs med företagare.
  • Osjälvständig uppdragstagare jämställs med anställd.

Uppdragsgivare

Den parten du utför arbete hos (5 tjänster AB:s kund).

Frågor om arbetsmiljö (2)

Du ska använda dig av blanketten för skadeanmälan som finns att hämta i dokumentarkivet. Det är viktigt att du tydligt beskriver vad som har hänt, när och hur olyckan/tillbudet inträffat, vilka åtgärder som kunnat förhindra händelsen och vilka åtgärder som behövs utföras direkt.
Denna blankett ska sedan skickas till: admin@t5.se

Du som egenanställd har personligt ansvar för din hälsa och säkerhet i det vardagliga arbetet, du ansvarar för att ta reda på vilka regler och föreskrifter som gäller på just din arbetsplats samt att följa dessa. Du ska här följa givna instruktioner, fullgöra uppgifter i arbetsmiljöarbetet samt använda skyddsutrustning.
Du ska även vara observant och påpeka risker och brister i arbetsmiljön till din närmaste chef/arbetsledare/uppdragsgivare. Om arbetet innebär omedelbar eller allvarlig fara för liv och hälsa ska du genast meddela din närmaste chef/arbetsledare/uppdragsgivare och du har då rätt att låta bli att utföra sådana uppgifter tills du får besked om arbetet ska fortsätta.
Om du ej får gehör av din närmaste chef/arbetsledare, kontakta då 5 Tjänster AB.

Frågor om egenanställning (3)

Som egenanställd inom de kreativa näringarna gör du inte avkall på din upphovsrätt när du använder dig av 5 Tjänster AB:s tjänster. Upphovsrätten för ditt konstnärliga, litterära eller artistiska verk tillfaller alltid dig som upphovsman.

5 Tjänster AB gör inga rättighetsanspråk gällande upphovsmannens materiella och imateriella upphovsrättsskyddade verk och vi äger därmed inte heller rätt att själva nyttja verken varken för marknadsföring eller för egen försäljning utan skriftligt godkännande från dig som upphovsman.

Använd gärna vårt Tilläggsavtal gällande upplåtelse av försäljningsrättigheter för konstnärliga, litterära och artistiska verk till de allmänna villkoren. Som egenanställd inom de kreativa näringarna kan du alltid känna dig trygg med att rättigheterna för ditt skapade verk tillfaller dig som Upphovsman förutsatt att du inte har avtalat annat med din kund.

Egenanställning, ibland kallat uppdragsanställning,  är ett nytt,  sätt att organisera arbete inom traditionell arbetsrätt. Egenanställning lämpar sig när man är i behov av att skicka en faktura för ett arbete och man vill inte starta eget företag. Egenanställning lämpar sig lika bra för studenter, som yrkesarbetande som pensionärer. Egenanställning är också utmärkt för dig som fakturera för arbete utomlands eller om du kommer från ett annat land och behöver uppbära lön för arbete i Sverige. Erfarenheten visar att egenanställningsformen är mest kostnadseffektiv och väsentligt enklare än att starta eget företag.

Se vad Skatteverket skriver om egenanställning.

Se vad Egenanställningsföretagens branschorganisation skriver om egenanställning.

Egenanställning ur ett arbetsrättsligt perspektiv

Med ”egenanställd eller uppdragsanställd” menas arbetstagare som har rätt att förhandla om uppdrag med uppdragsgivare (kund) för egenanställningsföretagets (5 Tjänster AB:s) räkning och som normalt anställs för uppdraget i de fall egenanställningsföretaget efter prövning väljer sig att åta sig uppdraget.

Egenanställningsföretaget (5 tjänster AB) redovisar skatt och arbetsgivaravgifter. Vid årets slut får den egenanställde sin inkomst förtryckt i deklarationen samt en Kontrolluppgift per e-post. Egenanställningsföretaget handhar all administration.

Du som egenanställd ingår avtal med oss på 5 Tjänster AB genom att godkänna de allmänna villkoren och anställningsvillkoren vid fakturatillfället. Utöver detta rekommenderar vi dig att upprätta ett uppdragsavtal med din slutkund.

Rättigheter och skyldigheter mellan dig som egenanställd och 5 Tjänster AB regleras i detta avtal.

Frågor om försäkring (1)

Du ska använda dig av blanketten för skadeanmälan som finns att hämta i dokumentarkivet. Det är viktigt att du tydligt beskriver vad som har hänt, när och hur olyckan/tillbudet inträffat, vilka åtgärder som kunnat förhindra händelsen och vilka åtgärder som behövs utföras direkt.
Denna blankett ska sedan skickas till: admin@t5.se

Frågor om lön (3)

Din lön utbetalas till ditt bankkonto inom maximalt fem bankdagar efter det att kunden har slutbetalat sin faktura. Om du råkar ha samma bank som vi, så kommer din lön så fort din kund betalat.

Vi har en löneräknare i systemet som visar hur mycket du får ut i lön. Men enkelt fungerar det så här;

Från fakturabeloppet ex moms drar vi av 6% i administrativ avgift, sociala avgifter beroende på när du är född, samt källskatten på 30% (meddela oss om du vill betala mer i skatt eller om du har jämkning). Samma dag som kunden har betalat fakturan betalar vi ut lön till dig.

Sociala avgifter eller arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgiften är olika beroende på när du är född.

För personer födda 1951-1990 är arbetsgivaravgiften 31,42 %,
för äldre födda 1938-1950 16,36% och
för anställda födda 1937 eller tidigare 6,15%.

Den lägre arbetsgivaravgiften för för ungdomar födda 1991 eller senare är borttagen sedan juni 2016.

När du väljer att ta ut lön läggs arbetsgivaravgiften för dig (utifrån ovanstående) på bruttolönen. (Uppgifter från 2017)

Vad ingår i de sociala avgifterna

Avgiftsnivå för år
Avgift 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ålderspensionsavgift 10,21 % 10,21 % 10,21 % 10,21 % 10,21 % 10,21 % 10,21 % 10,21%
Efterlevandepensionsavgift 1,70 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 0,70%
Sjukförsäkringsavgift 5,95 % 5,02 % 5,02 % 4,35 % 4,35 % 4,35 % 4,85 % 4,35%
Föräldraförsäkringsavgift 2,20 % 2,20 % 2,60 % 2,60 % 2,60 % 2,60 % 2,60 % 2,60%
Arbetsskadeavgift 0,68 % 0,68 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,20%
Arbetsmarknadsavgift 4,65 % 2,91 % 2,91 % 2,91 % 2,91 % 2,64 % 2,64 % 2,64%
Allmän löneavgift 6,03 % 9,23 % 9,21 % 9,88 % 9,88 % 10,15 % 9,65 % 10,72%
Totalt 31,42 % 31,42 % 31,42 % 31,42 % 31,42 % 31,42 % 31,42 % 31,42%

Hur kommer jag igång? (1)

Det är snabbt och enkelt att komma igång med att fakturera ditt första uppdrag. Här är fem steg som ger dig en flying start – från att öppna ett gratis konto till att hämta ut din första lön. 1,2,3, here we go……

1. Skapa konto, bli användare

Klicka på Logga in-ikonen uppe i högra hörnet och fyll i e-postadress och lösenord. Är du ny som användare väljer du Skapa Konto och fyller i din e-post som blir ditt användarid och lösenord. Du landar på din personliga sida med överblick över det som händer i tjänsten.(Vi kan lägga vårs registrerings länk här)

2. Anpassa dina uppgifter

Fyll i dina individ- och kontaktuppgifter på en gång, de kommer vara nödvändiga när du skickar in din första faktura. Klicka på kugghjulet uppe till höger, välj Inställningar. Glöm inte att fylla i uppgifter för löneutbetalning.

3. Gör din faktura

Välj +Skapa faktura för att göra din första faktura. Det är bara att gå uppifrån och ner och fylla i vem som ska faktureras (Kund), hur fakturan ska hanteras (Fakturainställningar) och vad som ska faktureras (Fakturarader) samt Arbetad tid.

Godkänn villkoren och klicka på Skicka så tar vi på 5 Tjänster AB hand om resten. (Har du avancerade behov klarar 5 Tjänster AB faktura RUT/ROT-avdrag, utlägg och reseersättning. Du kan också fakturera uppdrag där du jobbat tillsammans med andra med hjälp av vår Team-hantering.)

4. Dina pengar kommer

Vi tar hand om hela fakturaprocessen och ser till att administrationen är i ordning. Vi kontaktar dig om något är oklart. Vi garanterar att vi betalar ut din lön inom 24 timmar (bankdagar) efter det att fakturabeloppet kommit in på vårt bankkonto.

 Då garanterar vi att du får pengarna utbetalda 24 timmar från det att ansökan godkänts.

5. Dina fakturor, pengar och lön

På din kontrollpanel har du överblick. Under Mitt Konto finns dina affärer, uppdrag och fakturor med nyckeltal och månatliga sammanställningar. Vi hanterar du dina pengar, hur mycket du vill plocka ut i lön eller spara. Här kan du också skriva ut dina lönespecifikationer med mera.

Enkelt vad???